Hizmet Rehberi

Gençlerimize büyük mirasımızı aktarmaya devam ediyoruz. Yaşamaya değer bir Sancaktepe için çalışıyoruz.

Hizmet Standartları Tablosu

SANCAKTEPE BELEDİYESİ  

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(ENGEÇ SÜRE)

1

Sıhhi Müessese İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

1-Başvuru Formu

2-Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

3-2 Adet Fotoğraf,

4-Ustalık Belgesi,

5-Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi,

6-Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,

7-Faaliyet Belgesi,

8-Ticaret Sicil Gazetesi ve imza Sirküsü,

9-Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10-Tapu Fotokopisi,

11-Yapı Kullanma izin Belgesi,

12-İtfaiye Raporu,

13-Yangın Söndürme Tüpü Faturası Fotokopisi,

14-Portör Muayene Raporu,

15-Sorumlu Müdürlük Sözleşmesi,

16-Hekim Sözleşmesi, (50 kişiden fazla işçi çalıştıran yerler)

2 GÜN

2

2. ve 3. Sınıf Gayrisıhhî Müesseselerin işyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

 

 

 

1-Başvuru Formu

2-Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

3-2 Adet Fotoğraf,

4-Ustalık Belgesi,

5-Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi,

6-Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,

7-Faaliyet Belgesi,

8-Ticaret Sicil Gazetesi ve imza Sirküsü,

9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa, 5 Hp’den büyük motor gücü için)

10-Tapu Fotokopisi,

11-Yapı Kullanma izin Belgesi,

12-İtfaiye Raporu,

13-Yangın Söndürme Tüpü Faturası Fotokopisi,

14-Portör Muayene Raporu,

15-Sorumlu Müdürlük Sözleşmesi,

16-Hekim Sözleşmesi, (50 kişiden fazla işçi çalıştıran yerler)

17-ÇED Raporu,

18-Emisyon Belgesi,

19-Gürültü Ölçüm Raporu,

20-İSKİ Görüşü,

15 GÜN

3

Umuma açık istirahat ve eğlence yeri açma ve çalışma ruhsatları

1-Başvuru Formu

2-Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,

3-2 Adet Fotoğraf,

4-Ustalık Belgesi,

5-Kiracı ise Kira Kontratı Fotokopisi,

6-Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı,

7-Faaliyet Belgesi,

8-Ticaret Sicil Gazetesi ve imza Sirküsü,

9-Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa)

10-Tapu Fotokopisi,

11-Yapı Kullanma izin Belgesi,

12-İtfaiye Raporu,

13-Yangın Söndürme Tüpü Faturası Fotokopisi,

14-Portör Muayene Raporu,

15-Asayiş Raporu,

16-Gürültü Ölçüm Raporu,

30 GÜN

4

Hafta Tatili Ruhsatları

1-Dilekçe,

2-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı,

4 SAAT

5

Mesul Müdürlük Belgesi

1-Dilekçe,

2-Noter Onaylı Vekaletname,

3-İkametgah,

4-Sabıka Kaydı,

5-İşyeri Açma Çalışma Ruhsat Fotokopisi,

4 SAAT

6

  Ölüm Belgesi

Ölenin Nüfus Cüzdanı
Doktor Raporu

10 DAKİKA

7

İmar Durumu

Dilekçe (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
Tapu
Çap
Röperli Kroki

3 GÜN

8

Yapı Ruhsatı

Dilekçe (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
Tapu
Çap
Röperli Kroki
İmar Durumu
İstikamet Rölevesi
Kot-Kesit
Zemin Etüd Raporu
4 (Dört) Adet Mimari Proje
4 (Dört) Adet Statik Proje ve Hesaplar.
Noter Onaylı Taahhütname (Sahibinden ve müteahhitten alınacak.)
Varsa Hissedarların Noter Onaylı Muvaffakatnamesi.
İ.S.K.İ. den Kanal Bağlantı Yazısı.
Sivil Savunma Müdürlüğünün Yazısı. (Sığınak varsa)
İtfaiye Müdürlüğü Yazısı. (Yangın merdiveni gerekli ise)
Mal Sahibi Vergi Numarası
Tüm Proje Müelliflerinin Odalardan Alınan Sicil Durum Belgesi.
1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Yazısı. (Gerekli ise)
Tesisat Projeleri:
- 3 (Üç) Adet Elektrik Projesi (kuvvetli akım+zayıf akım+varsa asansör)
- 3 (Üç) Adet Mekanik Projesi. (sıhhi tesisat+varsa kalorifer+varsa doğalgaz)
- 2 (İki) Adet Isı Yalıtım Projesi
- 1 (Bir) Adet Trafo Belgesi. (Eğer bağımsız bölüm sayısı on adedi geçerse)
Ruhsat İle İlgili Harç ve Ücretler.

30 GÜN

9

 
Yapı Kullanma İzni Alma(İskan) (İlgilisi kurum görüşleri getirdikten sonra)

Dilekçe (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
Rıhtım Veraset ve Harçlar Vergi Dairesinden İskan Emlak Alım Vergilerinin (cins tahsisi) ödendiğine dair yazı.
Sığınak var ise Sivil Savunma Müdürlüğü’nden Uygunluk Belgesi.
Yangın Merdiveni var ise İtfaiye Müdürlüğü’nden Uygunluk Belgesi.
S.G.K.’dan Borcu Yoktur Yazısı.
İ.S.K.İ. Kanal Bağlantı Yazısı.
Isı Yalıtım Raporu.
Binada Asansör varsa Asansör İşletme Ruhsatı.
Belediyemizden Borcu Yoktur Yazısı.
İskan İle İlgili Harç ve Ücretler.

10 GÜN

10

Asansör Ruhsatı

 1. Başvuru Dilekçesi ( Yapı Ruhsat Sahibi ve asansör firması yetkilisi Islak imzalı, asansör   firması yetkilisi isim, telefon ve e-mail bilgileri mevcut olmalıdır. )
 2. Asansör projesi 3 adet ( Yapı Denetimin onayı, yapı denetimin makine ve elektrik mühendisleri onaylı olacak )
 3. Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına   kesilen montaj ve proje bedeli dahil fatura, ( Firma Kaşe İmzalı )
 4. Sanayi Sicil Belgesi Fotokopisi
 5. Vergi Levhası Fotokopisi
 6. Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 7. Yapı ruhsat fotokopisi
 8. İlk periyodik kontrol raporu  ( Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yaptırılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, ilgili idare tarafından tescil edilmez. Sancaktepe Belediyesi sınırları içerisinde ilk periyodik kontrolü Royal Cert firması yapmaktadır.  )
 9. Asansör Tescil Belgesi( Islak İmzalı  asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliğindeki ek 1 deki  Asansör Tescil Belgesi )
 10. AB uygunluk beyanı( Islak imzalı )
 11. Asansör Firması Yetkilisi imza sirküler
 12. Asansör Proje Mühendisleri imza sirküleri
 13. Motor beyannamesi( Islak imzalı)
 14. Asansör son kontrol raporu ( Tüm sayfalar mühendisler ıslak imzalı )
 15. Asansör bakım sözleşmesi Fotokopisi  ( Asansör Firması ve Yapı Ruhsatı Sahibi Islak İmzalı olacaktır.  Eğer  Asansörü monte eden bakımları başka bir yetkili servise yaptıracak  ise yetkili servis sözleşmesi 1 yıllık ve noter  huzurunda hazırlanmış olmalıdır.)
 16. CE sertifikası 95/16/AT MODUL H (EK XIII) SERTİFİKALARI
 17. TSEN ISO 9001-2008 SERTİFİKASI
 18. Asansör Proje Mühendislerinin SGK Kayıtları Fotokopisi
 19. Asansör güvenlik elemanları CE belgeleri
 20. MMO-SMM Tescil Belgeleri
 21. EMO-SMM Tescil Belgeleri
 22. EMO BURO Tescil Belgeleri
 23. TSE –HYB ( Hizmet Yeterlilik Belgesi  )
 24. Asansör Garanti Belgesi Kopyası asansör işletme, bakım ve periyodik kontrol yönetmeliğindeki ek 3’ Garanti belgesi Doldurulup onaylanıp dosyaya eklenecek
 25. Montaj Teslim Tutanağı
 26. Asansör Hesapları

Not: Hazırlanan Dosyalarının bu sıraya göre düzenlenmesi rica ederiz.

5 GÜN

11

Kat Mülkiyeti Tesisi

Dilekçe (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
Yapı Ruhsatı
Noterden onaylı kat mülkiyetine esas hisse oranlarını gösteren bağımsız bölüm listesi.
Kat mülkiyetine esas bütün kat planlarını gösteren onaylı mimari proje.

3 GÜN

12

Yapı Fotoğraf Tastiki

Dilekçe
Yapı Ruhsatı
Binanın tamamına ait yapı kullanma izin belgesi.
(13x18) cm ebatında cephe fotoğrafları

3 GÜN

13

Geçici İnşaat İzni(Encümen kararından sonra)  

Dilekçe (Mal sahibi değilse, noterden vekaletname.)
Tapu
Çap
Röperli Kroki
İmar Durumu
İstikamet Rölevesi
Kot-Kesit
Zemin Etüd Raporu
4 (Dört) Adet Mimari Proje
4 (Dört) Adet Statik Proje ve Hesaplar.
Noter Onaylı Taahhütname (Sahibinden ve müteahhitten alınacak.)
Varsa Hissedarların Noter Onaylı Muvaffakatnamesi.
İ.S.K.İ. den Kanal Bağlantı Yazısı.
Sivil Savunma Müdürlüğünün Yazısı. (Sığınak varsa)
İtfaiye Müdürlüğü Yazısı. (Yangın merdiveni gerekli ise)
Mal Sahibi Vergi Numarası
Tüm Proje Müelliflerinin Odalardan Alınan Sicil Durum Belgesi.
1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı Yazısı. (Gerekli ise)
Tesisat Projeleri:
- 3 (Üç) Adet Elektrik Projesi (kuvvetli akım+zayıf akım+varsa asansör)
- 3 (Üç) Adet Mekanik Projesi. (sıhhi tesisat+varsa kalorifer+varsa doğalgaz)
- 2 (İki) Adet Isı Yalıtım Projesi
- 1 (Bir) Adet Trafo Belgesi. (Eğer bağımsız bölüm sayısı on adedi geçerse)
Ruhsat İle İlgili Harç ve Ücretler.        

30 GÜN

14

İfraz,Tevhid ve Yola terk, ihdas, irtifak tesisi işlemlerinin encümene havalesi

Emlak İstimlak Müdürlüğü'nün yazısı
Teklif belgesi
                                                                

7 GÜN

15

Avan Proje Onayı

Dilekçe
Tapu
Çap
Röperli Kroki
İmar Durumu
İstikamet Rölevesi
Kot-Kesit
Avan proje

5 GÜN

16

Vaziyet Planı Tasdiki

Dilekçe
Kot-Kesit
İmar Durumu
İstikamet Rölevesi
Vaziyet Planı

2 GÜN

17

Isı Yalıtım Vizesi

Dilekçe
Mimari proje
Isı yalıtım projesi
Doğalgazlı ise doğalgaz projesi
Yapı ruhsatı

3 GÜN

18

Mahalen Tetkik

Dilekçe
Tapu

2 GÜN

19

Krediye Esas Banka
Yazılarına Cevap

Tapu fotokopisi
Banka yazısı

3 GÜN

20

Plan Hazırlanması

 

5 AY

21

Plan Tadilatının İlçe Meclisine Sunulması

3 ay önce alınmış tapu senedi
Başvuru tarihinden en fazla 1 yıl önce alınmış koordinatlı kadastral çap
Teklife ilişkin olarak alınacak ilgili kurum ve kuruluş görüşleri(İSKİ-
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü-Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü)
İmar Planlarının yapımını yükünlenecek müellif ve müellif kuruluşlarınca yürürlükte
olan plan/halihazır hazırlanmış haritalar üzerine hazırlanmış 8 takım teklif plan paftası
Plan yapımına ait esaslara dair yönetmelikte öngörülün nitelik ve içerikte hazırlanan
inceleme ve araştırmaları içeren plan açıklama raporu 8 takım
Şehir Plancıları Odası Büro Tescil Belgesi
Plan tadilatı inceleme ücreti

20 GÜN

22

Plan İtirazlarının
İlçe Meclisine Sunulması

Tapu
Çap
Röperli kroki
Nüfus cüzdanı sureti

 

23

 Kazı Ruhsatı    

1- İlgili kuruluşlardan alınan kazı ruhsat formu veya kurumumuzdan verilecek  ruhsat formu ile müracaat edilmesi

2- Kazı yapılacak güzergahın yerinde kontrol edilmesi ve krokisinin veya projesinin çizilmesi

3- Çizilen kroki veya proje üzerinden kazı ruhsat harçlarının hesabı (Teminat İrat ve Teknik eleman harçları) hesap edilerek, teminat için sayılan belgeyi, İrat ve teknik eleman harcını yatırdığına dair dekontu ruhsat formuna ekleyerek ilgili birime verir.

4-İlgili Şef, Müdür, ve Başkan yardımcısının imzasından sonra ruhsat verilmiş olur.

 2 GÜN

24

  Geçici Hakediş Raporu

1- Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça her ayın ilk beş işgünü içinde düzen- lenir. Yüklenici başvurmadığı takdirde idare,en çok üç ay içinde, tek taraflı ola- rak hakediş düzenleyebilir.

a) İşe başlanıldığı tarihten itibaren meydana getirilen işler, yapı denetim görev- lisi tarafından yüklenici veya vekili ile birlikte ölçülür ve bulunan miktarlar söz -leşmedeki esaslara uygun olarak hakediş raporuna dahil edilir.         

Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda,eğer söz leşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere on beş gün içinde de ödeme yapılır.

 5 GÜN

25

 

 

 

 

Kesin Hakediş Raporu ve hesap

 

1- Kesin hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine,sözleşme ve eklerin  de öngörülen hükümler çerçevesinde kesin hesap işlemleri gerçekleştirilir.

   a) İşin geçici kabulü yapıldıktan sonra, kesin hakediş raporunun düzenlenmesine esas olacak kesin metraj ve hesapların tamamlanmasına başlanır. Bunlar biri asıl olmak üzere en az üç suret halinde düzenlenir.

   b) Kesin metraj ve hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici veya vekili hesapların yapıldığı yerde bulunmak zorundadır.

2-Yüklenicinin kesin hesaplara itirazı varsa altmış günlük inceleme süresi içinde idareye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Böyle yapmadığı takdirde kesin hesapla ilgili bütün belgeleri kayıtsız kabul etmiş sayılır ve bundan sonra bu hususta yapılacak herhangi bir itiraz dikkate alınmaz.

10 GÜN

26

 

 Geçici Kabül

 

1-Taahhüt edilen iş, sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere uygun olarak tamamlandığında yüklenici idareye geçici kabulün yapılması için yazılı olarak başvuruda bulunur.

2 Yapılan işler, yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeden geçirilir ve Geçici Kabul Teklif  Belgesi düzenlenir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir.

a) İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idare tarafından geçici kabul komisyonu oluşturulur,

3- Kabul komisyonu, gerçekleştirilen işlerin nev’ini, niteliğini, sözleşme ve ekle ri ile teknik gereklere ve iş sırasında onaylanan değişikliklere uygunluğunu ve kabule hazır olup olmadığını, yüklenici veya vekili ile birlikte inceler.Kabul ko misyonu işi kabule uygun gördüğü takdirde,geçici kabul tutanağı düzenlenir ve bu tutanağı komisyon üyeleri ile birlikte yüklenici veya vekili de imzalar.

4- Geçici kabul tutanağı, ihale makamı veya yetkilendirdiği kişilerce onaylan-dıktan sonra geçerli olur.

  3 GÜN

27

 Kesin Kabül

 

1- Kesin kabul için belirlenen tarihte, yüklenicinin yazılı müracaatı üzerine, kesin kabul komisyonu oluşturularak kesin kabul yapılır.

2 Yapılan işler, yapı denetim görevlisi tarafından ön incelemeden geçirilir ve kesin Kabul Teklif  Belgesi düzenlenir. Bu inceleme sırasında yüklenicinin veya vekilinin de hazır bulunması gereklidir.

a) İşin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı ve kabul işlemlerinin yapılmasında bir engel bulunmadığı anlaşılırsa idare tarafından kesin kabul komisyonu oluşturulur,

3- Teminat süresi içinde yüklenicinin, bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğu ve kendisine yüklenebilecek kesin kabulü engelleyecek bir kusur ve eksiklik görülmediği takdirde kesin kabul tutanağı düzenlenir.

4- Kesin kabul tutanağının yetkili makam tarafından onaylanması ile kesin kabul işlemi tamamlanmış olur.

 5 GÜN

28

İş Bitirme Belgesi

1-İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar:

a) yükleniciler için; sözleşme, hakediş raporları, biten işlerde geçici kabul tutanağı, varsa; tasfiye tutanağı, kesin hakediş raporu, keşif artış olurları ve devir sözleşmesi.

c) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlarda mühen- dis veya mimar olarak görev alanlar için; hizmet cetveli, görevlendirme yazısı.

ç)Taahhüt edilen işlerin kontrollük hizmetini yapan danışmanın bünyesin de mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi,danış -manın teknik personel bildirimi, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

d)Taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar için; mezuniyet belgesi, işin ihale dokümanında veya sözleşme- sinde istenmiş olması halinde mühendis veya mimarın işin başında idareye vermiş olduğu noterden taahhütname, müteahhidin teknik personel bildirimi, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

e) Özel sektöre taahhütte bulunan yüklenici bünyesinde mühendis veya mimar olarak görev alanlar ile bu yüklenicinin gerçekleştirdiği işi, mühendis veya mimar olarak denetleyenler için; mezuniyet belgesi, fenni mesulün işin başında belediyeye vermiş olduğu noterden taahhütname, yapı denetim gö -revlisinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığından aldığı görev belgesi, yapı ruhsatı  yapı kullanma izin belgesi, belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşme, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

f) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara doğrudan tek sözleşme ile taahhüt edilmiş işlerin bir bölümünü yapan alt yükleniciler için yüklenici ile yaptıkları,yapılacak iş karşılığı bedel içeren noter onaylı sözleşme yüklenici ile yaptığı sözleşmeye ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi o-naylı suretleri, çalıştırdıkları personelin sosyal güvenlik prim ödemelerini gös- teren  belgeler.

g) (Değişik:03/07/2009-27277 R.G./11 md.) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhütte bulunan; anonim şirketlerde genel mü –dür,murahhas müdür, yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı, limited şirketlerde şirket müdürü olarak görev alan mimar ve mühendisler için; mezu- niyet belgesi, görevlerini aralıksız en az beş yıl yaptıklarını tevsik eden, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları,ye  minli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenle nen belge.

ğ) proje müdürü olarak görev yapan mimar ve mühendisler için; mezuniyet belgesi, sözleşme konusu iş kapsamında proje müdürü olarak bildirildiğine ilişkin belge, sosyal güvenlik prim ödemelerini gösteren belgeler.

2 SAAT

29

 

Teminat İadesi

1-Yüklenici firma taahhüdündeki işle ilgili dilekçe

2- Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksizlik belgesi getirilmesi zorunludur.

 

2 SAAT

30

Şikayet Dilekçesi

1- Vatandaşın şikayetine konu dilekçe

 

2 GÜN

31

Sözlü Şikayet Başvurusu

1- Adı Soyadı,Şikayetin konusu,Adres,Telefon no.

2 GÜN

32

E-Meil ile Şikayet

1- Adı Soyadı Adresi Şikayetin konusu

2 GÜN

33

 AĞAÇ KESME

DİLEKÇE

5 GÜN

34

AĞAÇ BUDAMA

DİLEKÇE

7 GÜN

35

OT BİÇME

DİLEKÇE

1 GÜN

36

SULAMA

DİLEKÇE

2 GÜN

37

  ZİRAİ İLAÇLAMA

DİLEKÇE

3 GÜN

38

PARKLARIN TEMİZLİĞİ

DİLEKÇE

10 GÜN

39

VATANDAŞ TALEP VE ŞİKAYETLERİ

DİLEKÇE

30 GÜN

40

SEYYAR PAZAR YERLERİ TEZGAH KURMA BELGESİ

1- İKAMETGAH
2- KİMLİK FOTOKOPİSİ
3- RESİM
4- ODA KAYIT BELGESİ
5- VERGİ LEVHASI

30 GÜN

41

GELİR TAHSİLİ İŞLEMLERİ

Bina Vergisi,Arsa Vergisi,Arazi Vergisi,Çevre Temizlik Vergisi,İlan ve Reklam Vergisi,  Harçlar, Ücretler vb. Gelirler

1- Nüfus Cüzdanı,

2- Tapu ve Tapu Tahsis Fotokopisi,

3- Vekaletname (Başkası adına verilecekse)

4-  Kısıtlılık uygulanacaksa Kısıtlılık Belgesi

5-  TC Kimlik ve Vergi Numarası

6-  Ticaret Sicil Gazetesi   (İşyerleri İçin)

7-  İmza Sirküleri              (İşyerleri İçin)

8-  Yetki Belgesi               (İşyerleri İçin)

9-  SGK İşyeri Bildirgesi  (ÇTV İçin İşyerleri)

( YARIM SAAT )

42

GİDERLERİN ÖDENMESİ

1-Nüfus Cüzdanı

2-Vergi Dairesinden ve SGK’ dan Borcu Yoktur Evrakı

3-Şirket’e ait Banka hesap numarası

4-Yetki Belgesi

5-Tahsilat Makbuzu ve Kaşe

( 15 DAKİKA )

43

İnşaat İstikamet Rölevesi

Tapu, Çap, Röperli kroki, İmar durumu, Vekaletname, “Borcu Yoktur” yazısı               (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)

5 İŞGÜNÜ

44

Kot Kesit

Tapu, Çap

 Röperli kroki

 İmar durumu

Vaziyet Planı

Vekaletname

 “Borcu Yoktur” yazısı (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)

7 İŞGÜNÜ

45

Ağaç Revizyonu

Tapu

 Çap

 Röperli kroki

 İmar durumu

Vekaletname,

 “Borcu Yoktur” yazısı   (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)

5 İŞGÜNÜ

46

Harita Dosyaları (İfraz – Tevhid – Yola Terk)

Tapu

Çap

Röperli kroki

 İmar durumu

 İnşaat İstikamet Rölevesi

Vekaletname

 “Borcu Yoktur” yazısı                    (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)

7 İŞGÜNÜ

47

Adres Tespit Yazısı (İşyeri için)

Tapu veya Kira Sözleşmesi,

Vergi Levhası,

“Borcu Yoktur” yazısı                      (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)

3 İŞGÜNÜ

48

Haciz ve İpotek Terkini

Tapu,

Tapu Kaydı Dökümü (Takyidatlı),

Vekaletname,

“Borcu Yoktur” yazısı              (Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden)

3 İŞGÜNÜ

49

KÜLTÜR MERKEZİ (SALON TAHSİSİ)

DİLEKÇE

1 GÜN

50

SPOR TESİSLERİNİN TAHSİSİ

DİLEKÇE

1 GÜN

51

SEVGİ MAĞAZASI

FORM 5                                       (MUHTARLIKTAN)

FAKİRLİK KÂĞIDI                   (MUHTARLIKTAN)

KİMLİK FOTOKOPİLERİ         (AİLE BİREYLERİNE AİT)

2 GÜN

52

AŞEVİ

FAKİRLİK BELGESİ (MUHTARLIKTAN)

İKAMETGÂH             (MUHTARLIKTAN)

KİMLİK FOTOKOPİSİ

TAHKİKAT SONUCU

1 GÜN

53

GIDA YARDIMI

FORM5                        (MUHTARLIKTAN)

FAKİRLİK BELGESİ (MUHTARLIKTAN)

KİMLİK FOTOKOPİSİ

2 GÜN

54

EŞYA YARDIMI

FORM 5                        (MUHTARLIKTAN)

FAKİRLİK BELGESİ  (MUHTARLIKTAN)

KİMLİK FOTOKOPİLERİ

2 GÜN

55

MEDİKAL YARDIM

FAKİRLİK BELGESİ   (MUHTARLIKTAN)

ÖZÜRLÜ RAPORU

FORM5                          (MUHTARLIKTAN)

2 GÜN

56

BEZ YARDIMI

FAKİRLİK BELGESİ    (MUHTARLIKTAN)

FORM 5                          (MUHTARLIKTAN)

KİMLİK FOTOKOPİSİ

1 GÜN

57

YOL YARDIMI

FAKİRLİK BELGESİ    (MUHTARLIKTAN)

İKAMETGÂH                (MUHTARLIKTAN)

2 GÜN

58

Temel üstü

1- Ruhsat Aslı,

2- Kontur Gabari,

3- SGK İşyeri Bildirgesi

4- İSKİ Kanal Bağlantı Yazısı

5- Dilekçe

5 GÜN

59

Kat İrtifakı

1- 2 Nüsha Onaylı Mimari Proje Ozaliti,

2- Harç Makbuzu,

3- Ruhsat Aslı

4- Dilekçe

7 GÜN

60

İş Bitirme Tutanağı

1- Temelüstü,

2- Hakediş raporları

3- Isı Yalıtım Vizesi

5 GÜN

61

Hak edişler

1- Hak ediş raporu,

2- Personel Bildirgesi,

3- Beton Döküm Tutanakları,

4- Kalıp Demir İmalat Tutanakları,

5- Çelik Çubuk Deney Raporu

7 GÜN

62

YDS Ruhsat Onayı

1- Ruhsat Aslı

1 SAAT

63

YDS Seviye Tespit Onayı

1- Seviye Tespit Tutanağı

1 SAAT

64

YDS Şantiye Şefi Onayı

1- Şantiye Şefi TC Kimlik No’su

2- Oda Sicil No’su

3- Diploma

4- Ruhsat Aslı

1 SAAT

65

YDS Hakediş Ödemeleri

1- Makbuz Aslı

2- Onaylı Hak ediş Raporu

1 SAAT

66

YDS İş Bitirme Onayı

1- Onaylı İş Bitirme Tutanağı

1 SAAT

67

Asker Aile Yardımı Müracaatı

 1. Müracaat Sahibi için İkametgah
 2. Müracaat Sahibi için Fakirlik Belgesi
 3. Asker için Nüfus Cüzdan Sureti
 4. Asker evli ise;
 • Askerin eşi için İkametgah
 • Askerin eşi için Fakirlik Belgesi
 • Askerin çocukları varsa kimlik fotokopileri
 • Evlilik cüzdan fotokopisi
 1. Ev kira ise kira kontratı
 2.  Müracaat Sahibi için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

3 AY

68

BİMER Müracaatı

Alo 153

Web sitesi  ilgili alandan (BİMER linkinden)

5 GÜN

69

Her türlü Bilgi ve Belge talebi

 1. Dilekçe
 2. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5 GÜN

70

Evlilik İşlemleri

 1. Resimli Nüfus cüzdanları aslı ve fotokopileri.  10 yılı geçen nüfus cüzdanları geçersizdir. Kabul edilmeyecektir.
 2. Çiftlerden birinin Sancaktepe’de oturduğunu belgeleyen, Yerleşim Yeri Belgesi.
 3. Son 6 ayda çekilmiş 6 ‘şar adet vesikalık fotoğraf. Fotokopi Resimler Geçersizdir.
 4. 16 yaşını doldurup, 17 sinden gün alan adaylar Aile Mahkemesinden evlenme izin belgesi, 17 yaşını bitirip 18 yaşından gün alan adaylar noterden alınmış anne-baba muvafakat namesi ile evlenebilirler. (Anne veya babadan biri ölmüş ise ölümü nüfus kaydı ile belgelenecektir).
 5. Çiftlerin Nüfus Müdürlüğü’nden alacakları son medeni hallerini belirten nüfus kayıt örnekleri.
 • Boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 günü dolmayan bayanların Aile Mahkemesi’nden iddet müddeti kararı almaları  ve kesinleştirmeleri zorunludur.
 • Daha önce evlenme, boşanma veya ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni halleri.
 • Yabancı uyruklu ise Türkiye’de bağlı bulunduğu konsolosluktan alınarak Vilayet Hukuk İşleri’ne onaylatılmış bekârlık belgesi.
 • İstanbul’da konsolosluğu bulunmayan yabancılar için Ankara’da bulunan Büyükelçiliklerinden alınan bekârlık belgelerinin Dışişleri Bakanlığı’nca onaylatılması gerekmektedir.
 1.  Hükümet Tabipliği, Sağlık Ocağından onaylanmış evlenme raporu.
 • Evlenecek çiftlerin beraber gelmeleri zorunludur.
 • Kayıt ve müracaatlar sabah 08.30–11.00,öğleden sonra 13.30–15.00 saatleri arasında yapılır.
 • Evraklar pilot veya dolmakalem ile doldurulur.
 • Mal ayrılığı talebi olanların, noterden yaptırmış oldukları mal ayrılığı sözleşmesi müracaat dosyasına koyulur.
 • Kızlık soyadını kullanmak isteyenler, müracaat anında kayıt masasından temin edecekleri soyadı dilekçesini doldurmak zorundadırlar.
 • Müracaat evrakları, alındığı tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerlidir.
 • Yabancı Uyruklu Vatandaşlar için alınacak belgeler hakkında Evlendirme Dairemizin 561.34.00-(1472)  no’lu telefonlardan bilgi alınabilir.
 • İstenilen evraklar tamamlandıktan sonra gün için müracaat edilecektir. Eksik evrakla müracaat yasa gereği kabul edilmemektedir.

Müracaat edildikten sonra en erken 1 gün sonraya gün verilmektedir. Müracaat tarihinde yasa gereği evlilik akdi yapılmamaktadır.

 

 

 

SANCAKTEPE BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN  BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)

 

 

1

 

 

Vatandaşlar Tarafından Yazılan Dilekçeler

1- Belediye Başkanlığına yazılmış dilekçe (3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun)

 

3 Gün

 

2- Belediye Başkanlığına yazılmış dilekçe (4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu)

 

5 Gün

3- Belediye Başkanlığına yazılmış dilekçe (Belediye Meclisince görüşülüp karara bağlanması gereken talepler için)

 

5 Gün

 

 

2

 

 

Şikayet ve Müracaatların Değerlendirilmesi

1- Telefon ve E-posta

 

 

2 Gün

2- Şahsen Müracaat

3- Dilekçe

4- Cimer

5- Halkgünü

 

3

 

Esnafa Tezgâh Kurma Belgesi Verilmesi veya Tezgâh Devir İşlemi

 

1- Nüfus Cüzdanı Sureti 2- İkametgâh Senedi
3- Vergi Levhası Aslı Ve Fotokopisi 4- Pazarcılar Odası Kayıt Belgesi
5- 1 Adet Resim

 

2 Gün

 

4

 

Seyyar Satıcıların Men Edilmesi

 

Sözlü veya Yazılı Müracaat

 

1 Saat

 

5

 

Dilencilerin Men Edilmesi

 

Sözlü veya Yazılı Müracaat

 

1 Saat

 

 

6

 

Mühürlenerek hizmetten men edilen asansörle ilgili işlemler

 1. Mühürlenen asansörün, periyodik muayeneden geçirilmesi üzerine mühürünün sökülmesi için Zabıta Müdürlüğüne Bina Sorumlusu/Kat Maliki veya İşletme Yetkilisi (İşletme yetkilisi kendisi değilse, şirket adına gelen kişi imza sirküsüyle) taahhütname vermesi üzere bizzat gelmesi gerekmektedir.
 2. Kendisine ait Tapu Senedi Aslı Ve Fotokopisi 3- Mühürleme Evrakı (Varsa)

4- İlgili Periyodik Muayene Kuruluşundan Randevu Almış Olması

 

 

1 gün

 

7

 

Çoçuk Parkı İle ilgili Olumsuzluklar

 

Sözlü veya Yazılı Müracaat

 

1 Saat

 

8

 

Asker Aile Tahkikatı

 

Ekip ikamet adresine gittiği vakit yerinde olması

 

3 Gün

 

9

 

Tebligat

 

Kimlik Beyanı

 

2 Gün

 

10

 

Gürültü Ölçme Talebi

 

Ölçme yapılmasına gerek görüldüğünde kişinin yazılı talebi ve ekibin uygunluk kararı

 

5 Gün

 

11

 

Ölçü ve Ayar Memurluğu Hizmetleri

 

Belediye Grup Merkezi Ölçüler ve Ayar Memurluğuna periyodik muayene müracaatında bulunulması gerekmektedir.

 

1 Gün

"Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz."

Hizmet Standartları Tablosu